Telefon
WhatsApp

BİRLİK CONTA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 İşbu Aydınlatma Metni, Birlik Conta  Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“”Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [http://www.birlikconta.com.tr] adresinde yer alan Birlik Conta Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

 

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

·         Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

·         İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

·         Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

·         Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

·         Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

·         Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

·         Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

·         Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

·         Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

·         Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

 

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak içinwww.birlikconta.com.tr linkinde yer alan “ Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form ”u kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

·         Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla “Adil Mah. Ekol Cad. Pelitören Sk. No:2 Sultanbeyli/ İSTANBUL”  adresine iletilmesi,

·         Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak birlik.conta@hs01.kep.tr].kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

·         Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi[1] üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.


 

[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.


Çerez Politikamız

Birlik Conta San. Tic. ve LTD. Şti.'nin ("Şirket") olarak sahip olduğumuz  http://www.birlikconta.com.tr/  > web sitemizin ("Web Sitesi") ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası ("Politika"), tüm Web Sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır. 

Bu Politika, Web Sitesi'ne hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne şekilde bağlandığınıza bağlı olmaksızın uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu Politika'yı dikkatlice okuyup ileride inceleyebilmeniz açısından bir kopyasını almanızı tavsiye ederiz.

I. Reşit Olmayanlar
18 yaşın altındaysanız Web Sitesi'ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi'ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

II. Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?
Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi'ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi'ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi'nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet veya sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;

  • Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
  • Şirket'in sizin Web Sitesi'ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
  • Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

 

 

 

III. Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Zorunlu Çerezler

Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.

İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler

Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler

Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri

Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır

 

Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

Web Sitesi'nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:

 

V. Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?
Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

• Internet Explorer
1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri'ne dokunun veya tıklayın.
3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

• Microsoft Edge
1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz

• Google Chrome
1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın.
2. Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın.
3. Altta Gelişmiş'i tıklayın.
4. "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın.
5. Çerezler'i tıklayın.
6. "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın.
7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın

• Mozilla Firefox
1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.
2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
4. Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın

• Safari
1. Safari > Tercihler'i seçin.
2. Gizlilik öğesini tıklayın.
3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın.

Diğer ana web tarayıcılarında bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgiyi https://www.esb.org.tr/cerez-bellek  veya https://www.aboutcookies.org  adresinde bulabilirsiniz.

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

VI. Bizimle İletişime Geçin
Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle aşağıdaki adreste belirtilen iletişim yollarından birini kullanabilirsiniz: 

Mail: info@birlikconta.com.tr

Tel: 0 (216) 669 09 02

Adres: Adil mah. Ekol cad. Pelitören sokak no:2 Pk:34935 Sultanbeyli/İstanbul


BİRLİK CONTA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması, Birlik Conta  Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“Şirket”) en önemliöncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azamigayret gösterilmektedir. İşbu Birlik Conta Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası(“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerininyürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temelprensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığısağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politikakapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

Kapsam

Bu Politika;  Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangibir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerineilişkindir. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, buPolitika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Birlik Conta Sanayi ve Ticaret Limited  Şirketi Çalışanları Kişisel VerilerinKorunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını,erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için,korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel VerileriKoruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyinisağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veyaayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce,felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık,cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketimiz tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özelnitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel verilerbakımından özenle uygulanmakta ve şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılmasıve Denetimi

Birlik Conta, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarakerişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.Birlik Conta , çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gereklisistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Budoğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımlarıdeğerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte veyenilemektedir.

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Birlik Conta, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven vedürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetleriningerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Birlik Conta, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almaktave belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gereklimekanizmaları kurmaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

BiRLİK Conta , kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleridoğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Birlik Conta, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olupbelirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Birlik Conta, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasalmevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgilimevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir sürebelirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleriamaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonundaperiyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri(silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilenşartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağıolabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın üst başlığı (“ÖzelNitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açıkrızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerekkalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanundakişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartınınvarlığından söz edilebilecektir.

Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerliliktanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünükorumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileriişlenebilecektir.

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasıkaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmişsayılabilecektir.

Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde verisahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirmeamacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde verisahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşrumenfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileriişlenebilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak veKurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarakve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğerbir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hükümolması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusuözel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucuhekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ilefinansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerveya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumdasöz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Birlik Conta, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahipleriniaydınlatmaktadır. Bu kapsamda Birlik Conta, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangiamaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebive veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileribilgilendirmektedir

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerinialarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişişirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultudaKanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcutolması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemlerde dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

· Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

· Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudandoğruya ilgili ve gerekli olması,

· Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi içinzorunlu olması,

· Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlıbir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,

· Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerinhaklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

· Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleriiçin kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

· Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukukigeçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancıülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halindeaktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarımşartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılıolarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt EdenVeri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak veKurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarakve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer birifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde verisahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucuhekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanınınplanlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkilikurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açıkrızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki şartlardanherhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda isemevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden VeriSorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.

ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENMEAMAÇLARI

Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek,Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişiselveri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkinKanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasalmevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizöncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespitetmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişiselveriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenenimha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme vebu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesinigerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yokedilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,

(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararıngiderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, “Kişisel Veri Sahibinin Hakları” bölümünde  sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda web sitemizde bulunan Birlik Conta Sanayi ve Ticaret A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu'nu kullanabilirler.

Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olaraksonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.Kişisel veri sahibinin, “Kişisel Veri Sahibinin Hakları” bölümünde yer alan haklara ilişkin talebini usuleuygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyetgerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR

Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternetSitesi Ziyaretçileri

Birlik Conta tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, şirket binalarında ve tesislerinde güvenlikkamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetlerindebulunulmaktadır.

Birlik Conta Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri

Birlik Contatarafından bina ve tesisilerinde güvenliğin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik HizmetlerineDair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kamera ile izleme faaliyeti yürütülmektedir. Birlik Conta, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarlave Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetindebulunmaktadır.

Birlik Conta tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birdenfazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, Birlik Conta, Kanun’un 4. maddesine uygunolarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Birlik Conta tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’dasayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zamanizleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamayaalınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecekalanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

 Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıdaBirlik Contaçalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizliliktaahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Birlik Conta  Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

Birlik Conta tarafından, güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla, Birlik Contabinalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetindebulunulmaktadır.

Misafir olarak Birlik Conta binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Birlik Contanezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusukişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar.

BİRLİK CONTA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞERPOLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

Birlik Conta, işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması veişlenmesi konusunda kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

Ziyaretçi: Birlik Conta'in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarlagirmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Çalışan Adayı: Birlik Conta'e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya daözgeçmiş ve ilgili bilgilerini Birlik Conta'in incelemesine açmış olangerçek kişiler.

Aile Bireyleri ve Yakınları: Birlik Conta tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde buPolitika kapsamında kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin eş,çocuk ve yakınları

Üçüncü Kişiler: Bu Politika ve Birlik Conta Kişisel Verilerin Korunmasıve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler

Birlik Conta Tedarikçileri: Birlik Conta ticari faaliyetlerini yürütürken Birlik Conta'in emirve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Birlik Conta’e hizmet sunan taraf çalışanıyetkilisi veya hissedarı olangerçek kişiler.

Şirket Hissedarı

Şirket Yetkilisi

İş Birliği İçinde OlduğumuzKurumların Çalışanları,Hissedarları ve Yetkilileri

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

Kimlik Bilgisi: Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi, sicil no., vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler

İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgisi: Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticarigüvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin logkayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri)

İşlem Bilgisi: Birlik Conta tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulanhizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğermenfaatlerini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi,alışveriş bilgisi, üyelik bilgisi, cookie kayıtları gibiveriler

Aile Bireyleri ve YakınBilgisi: Birlik Conta tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulanhizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğermenfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri(örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecekdiğer kişiler hakkındaki bilgiler

Fiziksel MekanGüvenlik Bilgisi: Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınankayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç bilgisikayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.

Finansal Bilgi: Birlik Conta’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipinegöre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlarailişkin işlenen kişisel Görsel/İşitsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamındagiren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları

Özel Nitelikli KişiselVeri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebiveya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgiliverileri ile biyometrik ve genetik veriler

Hukuki İşlem ve UyumBilgisi: Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuniyükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenenkişisel veriler

Denetim ve TeftişBilgisi: Şirketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimifaaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler

Talep/Şikayet YönetimiBilgisi: Birlik Conta’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması vedeğerlendirilmesine ilişkin kişisel verilerveriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, gelirbilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler.

Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Birlik Conta KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen verisahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

(i) Birlik Conta iş ortaklarına,

(ii) Birlik Conta tedarikçilerine,

(iv) Kanunen Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

(v) Kanunen yetkili özel hukuk kişilerine

VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK KİŞİLER

İş Ortağı: İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesinitemin etmek amacıyla sınırlıolarak

Tedarikçi: Tedarikçiden dışkaynaklı olarak temin ettiği veBirlik Conta’in ticarifaaliyetlerini yerine getirmekiçin gerekli hizmetlerin Birlik Conta‘e sunulmasını sağlamakamacıyla sınırlı olarak.

Kanunen Yetkili Kamu Kurumve Kuruluşları: İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçlasınırlı olarak

Kanunen Yetkili Özel HukukKişileri : İlgili özel hukuk kişilerininhukuki yetkisi dahilinde talepettiği amaçla sınırlı olarak